AKTY PRAWNE I PRZYDATNE LINKI

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE KWESTIĘ SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

  1. Dyrektywa parlamentu europejskiego i rady(UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L305. Przepisy wchodzą w życie z dniem 17 grudnia 2021 r.
  1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, artykuł 53 (Dz. U. 2018 poz. 723) (#AML)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 9 p. 1 pp. 2a i 2b oraz art. 9f p.1 pp. 1 (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939)
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, rozdział 5 (Dz. U. 2017 poz. 637)
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, rozdział 3 (Dz. U. 2017 poz. 855)
  1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 11, p. 8 – nowelizacja obowiązująca od 4 września 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1637)
  2. Ustawa z dn. 16.10.2019 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych ustaw, konkretnie: „Art. 97d. Emitent jest obowiązany posiadać procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy, rozporządzenia 2017/1129, oraz procedur i standardów etycznych”.

WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ

Strona kampanii informacyjnej o ochronie sygnalistów 

Strona Fundacji Batorego

Raport PwC Kto i jak okrada polskie firmy? 

Raport ACFE 2018 Global study on occupational fraud and abuse

Raport ACFE 2020 Global study on occupational fraud and abuse

Raport EY Światowe badanie uczciwości w biznesie 2020