FAQ2022-01-11T13:23:25+01:00

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kogo dotyczy obowiązek utworzenia kanałów komunikacji dla sygnalistów?2022-01-05T16:10:13+01:00

Według projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa kanały zgłaszania nieprawidłowości oraz odpowiednie procedury w tym zakresie będzie musiał utworzyć pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Ten próg nie dotyczy podmiotów działających w szeroko rozumianej branży finansowej.

Kim jest sygnalista?2022-01-05T16:02:01+01:00

Sygnalista to osoba, która zgłasza naruszenia prawa, nieprawidłowości, nieuczciwe praktyki związane z miejscem pracy.

Kim jest sygnalista?2022-01-05T16:05:14+01:00

Sygnalista to osoba, która zgłasza naruszenia prawa, nieprawidłowości, nieuczciwe praktyki związane z miejscem pracy.

Jakie warunki należy spełnić, żeby zostać objętym ochroną dla sygnalisty?2022-01-05T16:02:54+01:00

Sygnalista będzie podlegał ochronie, gdy spełni warunek działania w dobrej wierze i jego zgłoszenie będzie dotyczyło zakresu przedmiotowego wymienionego w ustawie (zamówień publicznych, usług finansowych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa transportu itd.). Pracodawca może rozszerzyć katalog przyjmowanych zgłoszeń.

Czego może dotyczyć zgłoszenie sygnalisty?2022-01-05T16:05:34+01:00

Sygnalista będzie podlegał ochronie, gdy spełni warunek działania w dobrej wierze i jego zgłoszenie będzie dotyczyło przedmiotu:

1) zamówień publicznych;

2) usług, produktów i rynków finansowych;

3) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

4) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;

5) bezpieczeństwa transportu;

6) ochrony środowiska;

7) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;

8) bezpieczeństwa żywności i pasz;

9) zdrowia i dobrostanu zwierząt;

10) zdrowia publicznego;

11) ochrony konsumentów;

12) ochrony prywatności i danych osobowych;

13) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych

14) interesów finansowych Unii Europejskiej;

15) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

 

Pracodawca może rozszerzyć katalog przyjmowanych zgłoszeń.

Jak definiowane są działania odwetowe?2022-01-05T16:03:05+01:00

To bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu.

Jakie kanały komunikacji należy wdrożyć według ustawy o ochronie sygnalistów? Muszą być dwa kanały czy wystarczy jeden?2022-01-05T16:05:48+01:00

Muszą być 2 kanały – pisemny oraz ustny (telefoniczny), jak również trzeba zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia bezpośrednio.

W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia?2022-01-05T16:03:18+01:00

Do wyboru są 3 sposoby:

Poufnie – dane osobowe zachowane są w tajemnicy, mają do nich dostęp jedynie osoby upoważnione

Anonimowo – bez ujawniania danych osobowych; identyfikacja zgłaszającego jest niemożliwa

Jawnie – sygnalista wyraża zgodę na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom wyjaśniającym sprawę, jak i postronnym.

W jaki sposób sygnalista może dokonać zgłoszenia?2022-01-05T16:11:12+01:00

Do wyboru są trzy metody:

Poufnie – dane osobowe zachowane są w tajemnicy, mają do nich dostęp jedynie osoby upoważnione

Anonimowo – bez ujawniania danych osobowych; identyfikacja zgłaszającego jest niemożliwa

Jawnie – sygnalista wyraża zgodę na pełne ujawnienie tożsamości zarówno osobom wyjaśniającym sprawę, jak i postronnym.

Jak będę chroniony przed działaniami odwetowymi?2022-01-05T16:03:27+01:00

Pracodawca nie może traktować sygnalisty w sposób niekorzystny. Za niekorzystne traktowanie uważa się m.in. groźby, odmowę nawiązania stosunku pracy/prawnego, wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy/prawnego, obniżenie wynagrodzenia za pracę, wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu, pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą, przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy itd.

Jak udzielić informacji zwrotnej w przypadku zgłoszenia anonimowego?2022-01-05T16:06:10+01:00

Rozwiązaniem jest infolinia/platforma zgłoszeniowa/skrzynka e-mail zewnętrznego dostawcy, który zapewnia sygnaliście całkowitą anonimowość, a więc nie dostarcza pracodawcy żadnych danych osobowych. Jest łącznikiem między pracodawcą a sygnalistą – przekazuje sygnaliście informację zwrotną.

Jaka jest różnica między zgłoszeniem wewnętrznym a zewnętrznym?2022-01-05T16:03:35+01:00

Zgłoszenie wewnętrzne to przekazanie pracodawcy informacji o naruszeniu prawa, a zgłoszenie zewnętrzne wiąże się z przekazaniem informacji organowi administracji publicznej powołanemu do nadzoru, kontroli, zwalczania nadużyć i przestępstw.

Czy zostanę poinformowany, co się dzieje z moim zgłoszeniem, i w jakich terminach to nastąpi?2022-01-05T16:03:44+01:00

Pracodawca ma obowiązek przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni, a przed upływem 3 miesięcy przekazania informacji zwrotnej na temat działań podjętych w tej sprawie.

Jakie terminy obowiązują w kontaktach z sygnalistą?2022-01-05T16:06:23+01:00

Pracodawca ma obowiązek przekazania sygnaliście potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu 7 dni, a przed upływem 3 miesięcy przekazania informacji zwrotnej na temat działań podjętych w tej sprawie.  

Czy będę mógł dodać jakieś informacje do istniejącego już zgłoszenia?2022-01-05T16:03:50+01:00

Tak, nasz system na to pozwala.

Jakie sankcje grożą w przypadku niewdrożenia systemu ochrony sygnalistów?2022-01-05T16:06:47+01:00

Nieustanowienie systemu i procedur jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

Czy uzyskam ochronę w razie zgłoszenia zewnętrznego przed zgłoszeniem wewnętrznym?2022-01-05T16:03:58+01:00

Zgodnie z brzmieniem ustawy, tak.

Czy osoby współpracujące na podstawie umów B2B albo umów o pracę tymczasową są liczone jako pracownicy (w kontekście wymogów ustawy dot. liczby zatrudnionych)/partnerzy biznesowi?2022-01-05T16:07:03+01:00

Nie. Ale mogą być sygnalistami i są chronieni przed działaniami odwetowymi.

Czy zakres ochrony (zakaz działań odwetowych) może być ograniczony przez pracodawcę np. w umowie o pracę lub w regulaminach?2022-01-05T16:04:05+01:00

Nie, przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujących i nie mogą być zmieniane na niekorzyść sygnalisty w jakikolwiek sposób.

Jakie kanały zgłaszania nieprawidłowości są skuteczne?2022-01-05T16:07:20+01:00

Badania wskazują, że te, które zapewniają pełną anonimowość.

Czy zawsze należy udzielić odpowiedzi zgłaszającemu czy tylko, gdy wyrazi takie żądanie?2022-01-05T16:07:36+01:00

Zawsze, chyba że sygnalista nie pozostawi żadnych danych umożliwiających kontakt.

Lepiej wdrożyć samodzielnie system wewnętrzny czy skorzystać z rozwiązań zewnętrznego dostawcy?2022-01-05T16:07:48+01:00

Obie metody są możliwe – łatwiej jednak wdrożyć rozwiązania zewnętrzne, spełniające wymogi ustawy. Podmiot trzeci będzie odpowiedzialny za zgodność systemu z ustawą i zapewni wymaganą ustawą bezstronność.

Czy można wdrożyć ten sam system we wszystkich spółkach powiązanych?2022-01-05T16:07:59+01:00

W zależności od liczby zatrudnionych pracowników.  Możliwość łączenia zasobów dotyczy tylko organizacji zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.

Czy kanały zgłoszeń powinny zapewniać komunikację pisemną i ustną?2022-01-05T16:08:10+01:00

Tak, oba sposoby są wprost wymagane w ustawie.

Czy pracodawca musi przyjmować zgłoszenia anonimowe?2022-01-13T11:19:01+01:00

Nie musi, ale może. Warto rozważyć wcześniej, czy zgłoszenia takie (nawet oficjalnie nieprzyjęte do systemu) będą podlegały postępowaniu wyjaśniającemu.

Czy pracodawca jest zobowiązany poinformować swoich dostawców o wdrożeniu systemu dla sygnalistów?2022-01-05T16:09:04+01:00

Ustawa nie przewiduje takiego obowiązku, jednak dla osiągnięcia jej celów warto rozważyć taką możliwość (newsletter).

W jaki sposób zapewnić ochronę sygnalistom?2022-01-05T16:09:22+01:00

Zakaz działań odwetowych i ich zakres wskazano wprost w ustawie. Ważnym elementem jest przy tym również zapewnienie poufności danych i takie prowadzenie postępowania wyjaśniającego, by sygnalista nie został ujawniony osobom trzecim.

Tytuł

Przejdź do góry